Đối tác

Giới thiệu

Ban lãnh đạo Công ty

 

  • Ông TRƯƠNG QUỐC HƯNG

 

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (Từ năm 1999 đến nay)

 

  • Ông ĐÀO TIẾN VIỆT

             Giám đốc điều hành (Từ tháng 03 năm 2020 đến nay)

  • Ông TÔ HỮU HÙNG

             Ủy viên Hội Đồng Quản Trị (Từ năm 2013 đến nay)

  • Ông NGUYỄN QUANG ĐIỂN

             Ủy viên Hội Đồng Quản Trị (Từ năm 2017 đến nay)

  • Ông TRỊNH VĂN QUÝ

              Trưởng ban kiểm soát (Từ năm 2006 đến nay)