Đối tác

Giới thiệu

Quá trình phát triển

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình (gọi tắt là công ty ECCO) tiền thân là Công Ty Công Trình Đường Sông Số 2 thuộc phân cục đường sông miền nam, được thành lập từ năm 1976 theo quyết định số 4549/QĐ-TCCB của Bộ Giao Thông Vận Tải.

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình đã 06 lần thay đổi tổ chức, phiên hiệu qua các thời kỳ giai đoạn sau:

  • Công ty công trình đường sông số 2                          : từ năm 1976 đến năm 1983 
  • Xí nghiệp xây lắp công trình                                       : từ năm 1983 đến năm 1992
  • Công ty xây lắp công trình                                         : từ năm 1992 đến năm 1993
  • Xí nghiệp xây lắp công trình                                       : từ năm 1993 đến năm 1996
  • Công ty xây lắp công trình                                         : từ năm 1996 đến năm 1999
  • Công ty cổ phần xây lắp công trình                            : từ năm 1999 đến nay