Tin tức

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

(Cập nhật ngày: 07/1/2014)

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của sự khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, cùng với sự lạm phát gia tăng, sự khó khăn của nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do cắt giảm đầu tư công trình theo Nghị Quyết 11 của Chính Phủ. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sâu sát của Hội Đồng Quản Trị, sự năng động của Ban Giám Đốc cùng với nhiệt tình, đoàn kết của tập thể CB-CNV Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình nên Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngày 25/01/2013 Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2012 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Ông Trương Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình điều hành Đại Hội

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình báo cáo

Tổng kết SXKD 2012 và kế hoạch SXKD 2013

Ông Trịnh Văn Quý - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình

báo cáo thẩm tra tài chính năm 2012

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình năm 2013

 
 

Theo KHKD

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác