Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 11.10.2016

(Cập nhật ngày: 28/10/2016)

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình gửi đến Qúy Cổ đông thông tin như sau:

   1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11.10.2016.

   2. Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 11.10.2016.

   3. Biểu mẫu giấy đăng ký mua cổ phần.

   4. Biểu mẫu chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

 Qúy cổ đông vui lòng tải các thông tin trên tại:

http://www.mediafire.com/file/rgdc5q8hqnim01a/%C4%90%E1%BA%A0I+H%E1%BB%98I+C%E1%BB%94+%C4%90%C3%94NG+B%E1%BA%A4T+TH%C6%AF%E1%BB%9CNG+NG%C3%80Y+11.10.2016.rar

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác