Tin tức

TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CÔNG ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 28.03.2017

(Cập nhật ngày: 17/3/2017)

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  :

1. Thông báo ĐHCĐ.

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

2. Giấy ủy quyền.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Báo cáo của Kiểm toán.

Các tài liệu ở trên vui lòng tải về tại:

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác