Tin tức

Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021

(Cập nhật ngày:
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
29/1/2021)

Các hồ sơ bao gồm :

- Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021
- Báo Cáo Kiểm Toán 2019
- Báo Cáo Kiểm Toán 2020
- Báo Cáo Bản Kiểm Soát Tài Chính 2019/2020
- Giấy Ủy Quyển Đại Hội Cổ Đông 2021
 
Chi tiết xem trong link phía dưới !

https://drive.google.com/file/d/10tjqdyygq_sSu2df3H9vPAapmUVICftq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EfCYINXdOeMd2UAK3YbGjEq9Olxppa7h/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NH5ikOlM0cCaufOT_EI_SoEyO21i08fk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mqhR91thAGhSBf1k3t5eZiUX05TUqsVh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qs-0MtY4xVMunJ4XEBkZbcoGFNxmT2dB/view?usp=sharing

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác