Tin tức

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

(Cập nhật ngày:
Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 782

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/vda87t3p/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1048
03/6/2022)

Nội dung :

1.0 THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 ( nhấp vào link để xem )

https://drive.google.com/file/d/1P593uy_HmmiADI2DZJaAM8YWOIPiQOLS/view?usp=sharing

2.0 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 ( nhấp vào link để xem )

https://drive.google.com/file/d/1SSTs9HPv4w2JXujc6bYQhaoJIpXSlqGZ/view?usp=sharing

3.0 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NAM 2021- KẾ HOẠCH NĂM 2022 ( nhấp vào link để xem )

https://drive.google.com/file/d/1rModZj1onFhy564034N7-pcnABop4dIW/view?usp=sharing

4.0 GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022 ( nhấp vào link để xem )

https://docs.google.com/document/d/10QebuXsZmVKNSDvXZOzNHal5TaNbemDg/edit?usp=sharing&ouid=108913515143016326944&rtpof=true&sd=true

5.0 BÁO CÁO KIỂM TOÁN  TÀI CHÍNH NĂM 2021 ( nhấp vào link để xem )

https://drive.google.com/file/d/1oITr4igBld0M8f95jE8fIByEk4q9NRtc/view?usp=sharing

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác