Tin tức

Kết Quả Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

(Cập nhật ngày: 02/7/2022)

Biên Bản Đại Hội Cổ Đông 2022

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2022

Nghị Quyét Bầu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 2022

Điều Lệ Công Ty Cỏ Phần Xây Lắp Công Trình 

Chi tiết vui lòng xem trong link phía dưới.

https://drive.google.com/file/d/19ujOAVqEV93QfOftx-bdSIcqcPhgb8Ax/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XaAsHmor5L6hynG-OCUpNqJqI-34JZ_V/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oF9qwoOdVeTV-VoZ5LxWDFMpv8QB0n_G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uwDW7S6b2MMtZGbEwRhjVZzJChAr143I/view?usp=sharing

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác